KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

V roce 2022 jsme realizovali tyto projekty:

Projekt: Komunitní centrum HOST – Podpora aktivního zapojení ohrožených rodin do místní komunity

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001745
· Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR
· Název výzvy: OPPPR_47. výzva SC 3.3 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání
· Doba realizace projektu: 1. 8. 2021 – 31. 7. 2023
· Partner v projektu: CEKAS, z.ú.
Projekt zapojí rodiny s dětmi v nepříznivé situaci a děti a mládež z těchto rodin do místní komunity na pomezí městských částí Prahy 10, 2 a 3 v KC HOST v Šalounově vile. Pomocí dobrovolníků podpoříme solidaritu v komunitě, zvýšíme rodičovské kompetence a šanci dětí na hladké zapojení do běžných školských zařízení ve “Školičce hrou” a při společných aktivitách umožníme propojení cílové skupiny s místní komunitou.

HLAVNÍ CÍL:
· Hlavním cílem projektu je podpořit a dále rozšířit a rozvinout činnost KC HOST pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci jeho otevřením se pro okolní komunitu na pomezí 3 městských částí.
DÍLČÍ CÍLE:
· Nabídnout různorodé aktivity komunitního centra s cílem propojit ohrožené rodiny a obyvatele komunity – zprostředkovat vzájemný kontakt prostřednictvím vhodně zvolených projektových aktivit, které odpovídají jejich společným zájmům a možnostem a motivovat rodiny k zapojení se do komunitního života.
· Podpořit solidaritu v komunitě i solidaritu mezigenerační (a) prostřednictvím zapojení 30 dobrovolníků z komunity; (b) prostřednictvím organizování materiální pomoci mj. prostřednictvím sbírek věcí a bazarových aktivit.
· Přístupem ´zdola´ při kontaktu s lidmi z komunity přirozeně podporovat sociální kompetence cílové skupiny, zvyšovat její samostatnost a motivaci zapojit se do komunitních aktivit: učit se mít vliv na své okolí, naučit se navazovat soc. vztahy apod.
· Účastí v programu ´Školička hrou´ zvyšovat rodičovské kompetence a podporovat zdravý vývoj dětí a jejich pozdější bezproblémové zapojení do běžných školských zařízení, a to jak pro ´HOSTovské´ rodiny, tak pro komunitu.
AKTIVITY PROJEKTU:
Plánované klíčové aktivity projektu mají logickou návaznost a provázanost: struktura aktivit je sestavena tak, že odpovídá procesu postupného zapojení rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci a míry motivovanosti začlenit se do činností společně s veřejností.

Klíčová aktivita 1: První krokem je ohrožené a sociálně vyloučené rodiny vyhledat s respektem k tomu, že jim soc. dovednosti pro komunikaci s okolím chybí, navázat s nimi kontakt a postupně budovat jejich uvědomění, že není ohrožena jejich křehká sebedůvěra. Rodině je nabídnut pravidelný kontakt s dobrovolníkem – členem komunity, který je ´mostem´ mezi veřejností a domácností vyloučených rodin. Dobrovolník může být rodič s dětmi v obdobném věku, tj. vrstevník či senior ve věku prarodičů. Dochází tak k propojení mezi generacemi. Dobrovolnictví má významný dopad a pozitivní společenský vliv jak na dobrovolníka, tak na rodinu, do které dochází.
Klíčová aktivita 2: Teprve po navázání kontaktu s rodinou jsme schopni nabídnout další možnost podpory, již mimo domov, a to konkrétně program ´Školička hrou´, který bude otevřený i pro komunitu. Rodina se tak zapojí do aktivity v prostorách centra HOST. Program vedou zkušené lektorky, které znají děti ze sociálně vyloučených rodin a rozumí jejich projevům, dokážou rodiče podpořit a provést procesem socializace jejich dětí. Vzhledem k tomu, že v rodičovství jsme si všichni rovni a řešíme podobné obtíže, otevírá se prostor pro sdílení v rámci celé komunity. Dochází k přirozeným sociálním interakcím mezi dospělými, děti mají možnost navázat přátelství s vrstevníky.
Klíčová aktivita 3: Poslední aktivitou v přímé práci s cílovou skupinou jsou pravidelné aktivity pro širokou veřejnost s ohledem na poptávku a potřeby komunity. Veřejnost i ohrožené rodiny se budou spolupodílet na výběru témat a obsahu, který je zajímá, na nápadech pro jednodenní aktivity, které se v centru budou konat. Aktivní účast ohrožených rodin na této aktivitě je podmíněna právě pocitem bezpečí a důvěry ve své sociální okolí. (Klíčová aktivita 4: Souvisí s řízením projektu a managementem lidských zdrojů a financí.)

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/KOLEGU!

• Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků
• Pro přímou práci v ohrožených rodinách a pro koordinaci dobrovolníků