KONTAKTY

V.P. Čkalova 784 / 22, Bubeneč

info@hostcz.org

+420 272 656 031

Pomáháme po celé ČR

Nabídka pro odborníky

Centrum profesionální péče
s rodinou

Konference u příležitosti výročí 100 let od narození Zdeňka Matějčka

Materiály ke stažení

Projekty

Budťe s námi...

  Cekas logo original
  26447806 l
  40391094 l
  Logolink EU MHMP ochranna zona
  75354515 xl 1
  2500 Stan se dobrovolnikem a daruj svuj cas CUT01
  V roce 2022 realizujeme tyto projekty:

  Projekt: Komunitní centrum HOST – Podpora aktivního zapojení ohrožených rodin do místní komunity

  • Název projektu:
   • Komunitní centrum HOST – Podpora aktivního zapojení ohrožených rodin do místní komunity
   • Community centre HOST – Support for the active involvement of vulnerable families in the local community
  • Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001745
  • Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR
  • Název výzvy: OPPPR_47. výzva SC 3.3 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání
  • Doba realizace projektu: 1. 8. 2021 – 31. 7. 2023
  • Partner v projektu: CEKAS, z.ú.

  Projekt zapojí rodiny s dětmi v nepříznivé situaci a děti a mládež z těchto rodin do místní komunity na pomezí městských částí Prahy 10, 2 a 3 v KC HOST v Šalounově vile. Pomocí dobrovolníků podpoříme solidaritu v komunitě, zvýšíme rodičovské kompetence a šanci dětí na hladké zapojení do běžných školských zařízení ve “Školičce hrou” a při společných aktivitách umožníme propojení cílové skupiny s místní komunitou.

  HLAVNÍ CÍL:

  • Hlavním cílem projektu je podpořit a dále rozšířit a rozvinout činnost KC HOST pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci jeho otevřením se pro okolní komunitu na pomezí 3 městských částí.

  DÍLČÍ CÍLE:

  • Nabídnout různorodé aktivity komunitního centra s cílem propojit ohrožené rodiny a obyvatele komunity – zprostředkovat vzájemný kontakt prostřednictvím vhodně zvolených projektových aktivit, které odpovídají jejich společným zájmům a možnostem a motivovat rodiny k zapojení se do komunitního života.
  • Podpořit solidaritu v komunitě i solidaritu mezigenerační (a) prostřednictvím zapojení 30 dobrovolníků z komunity; (b) prostřednictvím organizování materiální pomoci mj. prostřednictvím sbírek věcí a bazarových aktivit.
  • Přístupem ´zdola´ při kontaktu s lidmi z komunity přirozeně podporovat sociální kompetence cílové skupiny, zvyšovat její samostatnost a motivaci zapojit se do komunitních aktivit: učit se mít vliv na své okolí, naučit se navazovat soc. vztahy apod.
  • Účastí v programu ´Školička hrou´ zvyšovat rodičovské kompetence a podporovat zdravý vývoj dětí a jejich pozdější bezproblémové zapojení do běžných školských zařízení, a to jak pro ´HOSTovské´ rodiny, tak pro komunitu.

  AKTIVITY PROJEKTU:

  Plánované klíčové aktivity projektu mají logickou návaznost a provázanost: struktura aktivit je sestavena tak, že odpovídá procesu postupného zapojení rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci a míry motivovanosti začlenit se do činností společně s veřejností.

  Klíčová aktivita 1: První krokem je ohrožené a sociálně vyloučené rodiny vyhledat s respektem k tomu, že jim soc. dovednosti pro komunikaci s okolím chybí, navázat s nimi kontakt a postupně budovat jejich uvědomění, že není ohrožena jejich křehká sebedůvěra. Rodině je nabídnut pravidelný kontakt s dobrovolníkem – členem komunity, který je ´mostem´ mezi veřejností a domácností vyloučených rodin. Dobrovolník může být rodič s dětmi v obdobném věku, tj. vrstevník či senior ve věku prarodičů. Dochází tak k propojení mezi generacemi. Dobrovolnictví má významný dopad a pozitivní společenský vliv jak na dobrovolníka, tak na rodinu, do které dochází.

  Klíčová aktivita 2: Teprve po navázání kontaktu s rodinou jsme schopni nabídnout další možnost podpory, již mimo domov, a to konkrétně program ´Školička hrou´, který bude otevřený i pro komunitu. Rodina se tak zapojí do aktivity v prostorách centra HOST. Program vedou zkušené lektorky, které znají děti ze sociálně vyloučených rodin a rozumí jejich projevům, dokážou rodiče podpořit a provést procesem socializace jejich dětí. Vzhledem k tomu, že v rodičovství jsme si všichni rovni a řešíme podobné obtíže, otevírá se prostor pro sdílení v rámci celé komunity. Dochází k přirozeným sociálním interakcím mezi dospělými, děti mají možnost navázat přátelství s vrstevníky.

  Klíčová aktivita 3: Poslední aktivitou v přímé práci s cílovou skupinou jsou pravidelné aktivity pro širokou veřejnost s ohledem na poptávku a potřeby komunity. Veřejnost i ohrožené rodiny se budou spolupodílet na výběru témat a obsahu, který je zajímá, na nápadech pro jednodenní aktivity, které se v centru budou konat. Aktivní účast ohrožených rodin na této aktivitě je podmíněna právě pocitem bezpečí a důvěry ve své sociální okolí. (Klíčová aktivita 4: Souvisí s řízením projektu a managementem lidských zdrojů a financí.)

  Ke stažení

  Chceme s vámi sdílet tyto materiály:

  1. Odborné dokumenty, ne jejichž vzniku jsme se sami podíleli nebo je iniciovali
  2. Administrativní pilíře naší práce

  2020 Sbornik Pozdrav diteti zaverecne shrnuti a vyhodnoceni projektu
  Sborník "Pozdrav dítěti" - závěrečné shrnutí a vyhodnocení projektu (2020)
  Ctyri krizove situace prirucka
  Čtyři krizové situace - příručka
  2019 Sbornik teren pro teren
  Sborník "Terén pro terén" (2019)
  pruvodce Ctyri krizove situace
  Čtyři krizové situace - příručka
  2018 Sbornik inspirativnich inovatinich pristupu v prime preventivni socialni praci
  Sborník inspirativních inovativních přístupů v přímé preventivní sociální práci (2018)
  Zakladni principy inovativnich sluzebMPSVPha2018
  Základní principy vybraných inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
  Ke stažení

  Administrativní pilíře naší práce

  2021 2025 Akreditace dobrovolnicke sluzby
  Akreditace dobrovolnické služby (2021 - 2025)
  Zakladaci listina HOST
  Zakládací listina HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.
  Povereni k SPOD
  Pověření SPOD
  SAS Brno Rozhodnuti
  SAS Brno rozhodnutí